MASZ PYTANIA? NAPISZ DO NAS!

Jeśli chcesz zostać wolontariuszem podczas wydarzenia, reprezentujesz grupę religijną*, która chciałby wziąć udział w Nocy Świątyń lub chciałbyś zorganizować Noc Świątyń w swoim mieście - skontaktuj się z nami!

MAIL

info@nocswiatyn.pl

* będącą fundacją, stowarzyszeniem lub kościołem bądź związkiem wyznaniowym znajdującym się w "Rejestrze kościołów i innych związków wyznaniowych" lub "Wykazie kościołów i innych związków wyznaniowych działających na podstawie odrębnych ustaw"

Zgodnie z artykułem 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L. 2016 Nr 119, str. 1), informujemy że:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest konieczne do prowadzenia korespondencji;
Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie odpowiednio:
Stowarzyszenie Warszawa Wielu Religii (w skrócie WWR) z siedzibą w Warszawie, w przypadku prowadzenia procesów rekrutacji związanych z organizacją Nocy Świątyń w Warszawie, kontakt: info@warszawawielureligii.pl oraz info@nocswiatyn.pl

1. Pani/Pana dane osobowe, będą przetwarzane na podstawie artykułu 6 ustępu 1 litera a), c) oraz f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą członkowie Stowarzyszenia WWR i koordynatorzy Nocy Świątyń w Warszawie.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w formie elektronicznej przez trzy miesiące od daty wysłania pierwszej wiadomości;
5. Bez uszczerbku dla innych administracyjnych środków ochrony prawnej przed sądem posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych.
6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może nastąpić w formie pisemnego oświadczenia złożonego na adres elektroniczny odpowiedniego administratora danych osobowych.